مناسبت ها

مقاطع تحصیلی

 توجه: 

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی باید از بین دو درس اختیاری:

1- کارآفرینی  2- مهارت های زندگی دانشجویی 

و مازاد بر سقف واحدها یکی را به دلخواه انتخاب و بگذرانند.

 

کارشناسی ارشد

حسابداری

جدول دروس
مهندسی عمران- راه و ترابری جدول دروس

مهندسی معماری-داخلی

جدول دروس

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

جدول دروس

مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک

جدول دروس

مهندسی عمران - سیستم های اطلاعات مکانی

جدول دروس

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

جدول دروس

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

جدول دروس

مهندسی عمران - سازه

جدول دروس

مهندسی معماری

جدول دروس

مهندسی عمران – زلزله

جدول دروس

مشاوره-مشاوره خانواده جدول دروس
بازیگری جدول دروس
مهندسی کامپیوتر نرم افزار جدول دروس
     

کارشناسی پیوسته

   

روانشناسی

جدول دروس
مدیریت بازرگانی جدول دروس  

ادبیات نمایشی

جدول دروس  

مهندسی برق

جدول دروس

 

بازیگری

جدول دروس

 

مهندسي عمران

جدول دروس

مهندسی معماری

جدول دروس

مهندسی کامپیوتر

جدول دروس

مهندسی نقشه برداری

جدول دروس

حسابداری

جدول دروس

حقوق

جدول دروس

مهندسی صنایع

جدول دروس

مشاوره  جدول دروس
مدیریت اموربانکی جدول دروس
مهندسی شهرسازی جدول دروس
     

کارشناسی ناپیوسته

   

مهندسی اجرایی عمران

جدول دروس   

مهندسی حرفه ای معماری

جدول دروس

مهندسی حرفه ای کامپیوتر – نرم افزار

جدول دروس

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

جدول دروس

مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات

جدول دروس

مهندسی شهرسازی

جدول دروس

حسابداری

جدول دروس  
     

کاردانی پیوسته

   

کامپیوتر – نرم افزار

جدول دروس

عمران

جدول دروس

نقشه برداری

جدول دروس

حسابداری

جدول دروس

معماري

جدول دروس

     

کاردانی ناپیوسته

   

کاردان فني عمران

جدول دروس

کاردانی نقشه برداری 

جدول دروس

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017