مناسبت ها

کارشناس دانش آموختگان

    

 

 دنیا آهاز   

 

 پست سازمانی: کارشناس اموردانش آموختگان

 

 تلفن: 32627951-017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017