مناسبت ها

مدیر امور اداری و مالی

 

 

 مديريت امور اداري، مالي: آقای عبدالغفور کر 


 دانشجوی دکتری حسابداری

 پست الکترونیک: 

 

 

 

شرح وظايف مديريت اداري، مالي:

     

 

- اجراي كليه سیاست ها و خط مشي ها ي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

- انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل ها و برنامه هاي تحول اداري، طبقه بندي مشاغل، صدوراحكام، حضور و غياب، بازنشستگي و ساير امور مرتبط.

همكاري و هماهنگي با امور منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي آنان.

- بررسي و شناخت سيستم هاي مورد نياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه اندازي و پشتيباني سيستم هاي طراحي شده و مورد نياز سازمان ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان

- سازمان دهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارائه خدمات مورد نياز استفاده كنندگان

- ارائه خدمات پشتيباني و سخت افزار به واحدهاي سازمان

- تهيه و تامين تجهيزات و ملزومات مورد نياز واحدها حسب نياز

- انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكار ي امور منابع انساني و پشتيباني مركز

- انجام امور مربوط به مناقصات سازمان در چارچوب قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن

- پيگيري امور قراردادهاي خدماتي، پشتيباني و رفاهي كاركنان

- نظارتبرحفظ و نگهداري اموال از طريق اعمال كنترل عيني، كمي و كيفي

- ثبت اموال و دفاتر قانوني براساس مقرارت و آيين نامه اموال دولتي

- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان

- رسيدگي و مميزي ليست ها و اسناد هزينه و تطبيق آنها با موازين و مقررات قانوني

- پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر سازمان در حدود بودجه مصوب

- تهيه صورت مغايرت هاي بانكي و رفع اختلاف با دفاتر بانك هاي مختلف

- ثبت و نگهداري حساب هاي مربوط به هزينه هاي عمومي و اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017