مناسبت ها
05/23 1395

 

آزمون کارشناسی ناپیوسته  سال 1395صبح روز جمعه مورخ 95/05/22 در مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی–غیر انتفاعی لامعی گرگانی برگزار گردید. کل شرکت کنندگان آزمون در این مؤسسه 506 نفر بودند. این آزمون بدون هیچ مشکل و رویداد خاصی در ساعت مقرر به اتمام رسید.

 

  

  

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017