مناسبت ها
03/7 1397

رمضان یک باور، یک عشق، یک همدلی

یعنی همه مهربانی در خانواده لامعی

مراسم معنوی در عصر روز یکشنبه ششم خرداد ماه  و صرف افطاری با حضور مسئولین، اعضای هیأت علمی، کارکنان و خانواده های آنها در یک فضای صمیمی و دوستانه برگزار شد.

 

  

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017