مناسبت ها
07/22 1396

جلسه توجیهی جهت آشنا نمودن دانشجویان ورودي جديد با قوانین و ضوابط آموزشی _ انضباطی و اداری از جمله وظایف موسسه است.

اين بــرنامه  با اطلاع رســانی در زمان ثبت نام در یکی از روزهای مهرماه هر سال تحصیلی برگزار می شود.

دانشجویان در این جلسه ضمن آگاهي از  شرح وظایف خود، با ریاست، معاونین، هيأت علمي و مدیران بخش ها و مدیران گروه های آموزشی، انجمن ها و کانون های علمی ، فرهنگی و ورزشی نيز آشنا می شوند.

 

  

 

  

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017