مناسبت ها

لینک کلاسهای ضبط شده آنلاین

 ارشد بازیگری

 

درس ديدن و تحليل بازيگری  استاد آقای دکتر کوپال

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p0ljvpxpswoc
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pk02ws1u0r54
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pmp2252cp9j0
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pf3jemq7o4py
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pnhz5jdd6wlq
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pjtdpgc2m4ep
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p4ejvuhsqtwh
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/prrayb3e67xt
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pklllzzz4x0c
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ppyrew6r0kgh
جلسه یازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p4e1bako3txo
جلسه دوازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pgke58vno2ms
جلسه سیزدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pjx11p4fd3lm

 

درس بازيگري به شيوه بيومكانيك استاد آقای دکتر کوپال

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/phpls5mnpjo8

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pg6kfyqy5a36

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pvlz7jzevmf7

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pizpe78edesh

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pras8w7l3aog

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pab22kp0z9jk

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pm7tfskqlk4e

جلسه هشتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pvnyivqmxrl4

 

درس نظريه هاي بازيگري در قرن بيستم2 استاد آقای دکتر کوپال

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/puf4x4ptlu6h

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p9b3ilchxppq

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p74aya0d6jop

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pck3xi4a8huf

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p57vbdkigd4m

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p8wgioedwbq4

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pi9r68tv5jl2

جلسه هشتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pb839yqufq9o

 

درس فنون بازيگري2 استاد آقای دکتر کوپال

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p7opx1bbwmn2

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p25t7z0rt3p2

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pmzgc7712oxi

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pekk4zdv2w68

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pbfhbfo17ajy

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pylp62vvh3bj

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pvc91uq92vy9

جلسه هشتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pjrqqq2g1d3m

جلسه نهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p1dw6qvu2y1d

 

درس حكمت هنر اسلامي استاد آقای دکتر کوپال

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pqaa26fhizr5

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pe09kuet7gv2

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pwmfen74ki2i

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pumzuu5gmrpa

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pwvas7feguvn

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pfnrdkui2jk5

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pj3su5n07md2

جلسه هشتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pf12lztlo214

جلسه نهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pmkz4uzdpvsj

جلسه دهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p57opwiy3xxq

جلسه یازدهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pbl0hf1791re

جلسه دوازدهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pmkpn90ogg2h

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017