مناسبت ها

ارشد نقشه برداری

 

 ارشد نقشه برداری

 

درس هوش محاسباتی در GISاستاد آقای دکتر قلی پور

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p3oq8l8pj9x2

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ptj38hdbyqy7

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p4d46phta89o

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pcehs2j3eidw
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pe250jbmeybs
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pmz3njxc6xhh
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pxgf5rhan0yb
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pun25gon75p8
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p80g63bthaq5
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p80g63bthaq5
جلسه یازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pjaiiurjv99q
جلسه دوازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pc3vfp4zxtw7

  

درس تحليل مكاني پيشرفته در GIS‏ استاد آقای دکتر قلی پور

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p1e5xsuozrs2

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pucdpu273l2t

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p4zt745cqo18

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pr56v895wnhk

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ptxbj2p91bzj

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p18vuci2q8ml

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/prfaufza6m0o

جلسه هشتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ppgtckmy77su

جلسه نهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pzuayalno2ib

جلسه دهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pct8pgo4p2ek

جلسه یازدهم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p6i4a2ste9f3

جلسه دوازدهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pqujzwmp5etz

جلسه سیزدهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pp1ti057i6bw

 

درس سامانه اطلاعات مكاني پيشرفته استاد آقای دکتر سیدی

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pluxi5brqrbo

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pb7vlch2qifx

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p3b81emhxlwr

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017