مناسبت ها

لینک کلاسهای ضبط شده ارشد عمران

 

 ارشد عمران

 

درس ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي عمراني‏ استاد خانم دکتر صادقی

لینک جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pph2msg0kcwm

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017