مناسبت ها

لینک کلاسهای ضبط شده ارشد مشاوره

 

 ارشد مشاوره خانواده

 

درس نظريه ها و روشهاي مشاوره خانواده استاد خانم دکتر سالاری

جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pdc01i4ybeng
جلسه دوم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pemjnhd9o098
جلسه سوم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pywya83hj5gc
جلسه چهارم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pbe4cdvgjkn9
جلسه پنجم https://lms.lameigorgani.ac.ir/p84ydidjtk0z
جلسه ششم https://lms.lameigorgani.ac.ir/p1vak1jb0ed4

 

درس سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج استاد آقای دکتر نوری

جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p4w1n687bzzj

جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pqs9de8y4khd

جلسه سوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pakfyh9aqb7h

جلسه چهارم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/popgpyvrbkww

جلسه پنجم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pnfmn704uy6d

جلسه ششم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/powaq8rwa5q0

جلسه هفتم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pquz4r6trdjb

جلسه هشتم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pbpjqwlmiawd

جلسه نهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pzs3hw0wx41s

جلسه دهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p0azwh241ei1

جلسه یازدهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p8or0v123tdt

جلسه دوازدهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p3sqc4zenwdi

جلسه سیزدهم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pdhatmdedggn

 

   

درس  نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي استاد آقای دکتر موسوی

جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/plptqb3z2d5j

جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/plk2h02flykd

جلسه سوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pmebk3x0t43t

جلسه چهارم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pli5rvek9xv3

جلسه پنجم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p4dj46k8n8z9

 

درس تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه استاد آقای دکتر موسوی

جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/phequf33wj5z
جلسه دوم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pkhpx7w7pn24
جلسه سوم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pugs4ab97tll
جلسه چهارم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pm91frc25kfb

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017