مناسبت ها

لینک کلاسهای ضبط شده ارشد مشاوره

 

 ارشد مشاوره خانواده

 

درس آمار استنباطی پیشرفته استاد آقای دکتر ایری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p83s3lj1zux6
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pmdahhmwad41
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pollxrm6m2s5
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pf801z4ex1yc

 

درس نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی استاد آقای دکتر موسوی

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pu56gmejvc6q
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/paua2xs4ntba

 

درس مشاوره خانواده استاد آقای دکتر حاجیلری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pbxpbfvi5360

 

درس آسیب شناسی روانی استاد خانم دکتر سالاری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p8qir7jrgzp1
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p0r8i8x447cj

 

درس روشها و فنون راهنمایی و مشاوره استاد آقای دکتر ایری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ps06lczvfskq
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p7l2v545mai1
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pk05s207qmrt

 

درس نظريه ها و روشهاي مشاوره خانواده استاد خانم دکتر سالاری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pdc01i4ybeng
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pemjnhd9o098
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pywya83hj5gc
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pbe4cdvgjkn9
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p84ydidjtk0z
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p1vak1jb0ed4

 

درس سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج استاد آقای دکتر نوری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pl1to9po04jw

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pelj6cijsa8s

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pdu4cewnedxc

جلسه چهارم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pp3d0meamv8t

جلسه پنجم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pdq8vcm82t9z

جلسه ششم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ptr57mak3fcz

جلسه هفتم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/puloel919n4c

 

   

درس  هدایت و مشورت در اسلام استاد آقای دکتر حاجیلری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/po98qy2ats2z

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p284b1i5xc4v

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pqny5wuc1rbo

 

درس تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه استاد آقای دکتر موسوی

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p0wv9rem1e87
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pjvaa1otsdnh
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pg44109wkscq
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pnhu4ttt6i7n

 

درس سمینار مسائل خانواده و ازدواج استاد خانم دکتر سالاری

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p5k33gwqevi4
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pc5lqy5kzoi9

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017