مناسبت ها

لینک کلاسهای ضبط شده ارشد معماری داخلی

 

 ارشد معماری داخلی

  

درس سمينار معماري داخلي و عرصه هاي وابسته استاد خانم دکتر روحی
جلسه اول https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ps21x118ddhx
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pyjahms5qf10
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pv6e3ubplac8
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p7tagqe1f6oc

 

درس تجزيه و تحليل آثار معماري داخلي استاد خانم دکتر روحی
جلسه اول https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pgd2vgahedlh
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pqqspodwwgec
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p09diz31wwf8
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pgdrqprwo0zi
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pijyqb0mj2os
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pvcprnwst7ym
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p84cyxwqzz9u
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pehb2zc81fqn

 

درس فن آوري هاي معماري داخلي استاد آقای دکتر فرخ زاد

جلسه اول https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p2ho7lxkzqoa
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ptwgnmfniql9
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p8lwbfj529b9
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pdis66hro9gs
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pahmfc6yywea
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/prepms0sh9xu
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pf5oq9w4inyy
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p59smv5b4to2
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pndbtlhlor2j
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pkg9ocg9et5o
جلسه یازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/px4pj3c8uir2
جلسه دوازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ppni2gbr42nb
نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017