مناسبت ها

ارشد معماری

 

ارشد معماری

 

درس روش تحقيق و تدوين پايان نامه‏ استاد خانم مهندس نظیف کار
https://lms3.lameigorgani.ac.ir/peibd4wq2zhy

 

درس طراحی معماری ارشد2‏ استاد آقای دکتر فرخ زاد
https://lms3.lameigorgani.ac.ir/puah0felqxgy

 

 

درس مراتب اجرايي ساختمان استاد آقای دکتر فرخ زاد
جلسه اول https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pe1n0appmeez
جلسه دوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ph8y9c0hw8ff
جلسه سوم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p8xbk9elmkxv
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pan2lor1vck8
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pdmdik6jk255
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p8fyjnao0jnz
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/phod4kxu6lrq
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ppzryddy36on
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/psisrcyb9c6o
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/piu616wyj674
جلسه یازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ps9kbfogt4on

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017