مناسبت ها

ارشد کامپیوتر

 

 ارشد کامپیوتر

 

درس پردازش موازی‏‏‏ استاد آقای دکتر روشنی

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pt1v8ciodl6c

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pgplmnmat1mr

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p5tdhhdmd0lr
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pcbtf0hjeas2
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pkkrgjy66wwn
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p9jit5nclg9l
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pozg9edj2x71
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pz6gmy8fesaf
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/px29d2wjyvn1

 

درس الگوریتم های پیشرفته‏‏‏ استاد آقای دکتر روشنی

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pne8llpyew8i

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p8klrzz7e989

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p1rb4t5doycf
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pxr52c323fnp
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ph1f0s0aoel1
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pipfa2b78uuf
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pw6ppdfrf55c
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pwv5fpjhfsho
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pcc7ce1yj90j
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p9cx6wxfw9fg

 

درس معماري نرم افزار‏‏‏ استاد خانم دکتر صادقیان

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pa0zfjhmvgqc

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p6r8rz0xzkx7

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pyu4h0ntxhpm
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/prpz13o8wxpm
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p20e85rc6f9l
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pk4pb03sl511
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p2if1kwuyghy
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pidsic5hguyx
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/plk77gnd1y2d
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pjeae2ln0bqk
جلسه یازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p0ti488oojt3
جلسه دوازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pksyjnnlpoyy
جلسه سیزدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pz8j27fkyluy

 

درس مهندسي نيازمندي ها‏ استاد خانم دکتر صادقیان

جلسه اول

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p2wo7qjhefj2

جلسه دوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pzruho7nmlaj

جلسه سوم

https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p0oq49vkmn1v
جلسه چهارم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pcb5bcpqihp4
جلسه پنجم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pnm3jcg8jixu
جلسه ششم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/palbhnpifbb5
جلسه هفتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pwif7fa742g2
جلسه هشتم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/phhn99friy28
جلسه نهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p83wimv26vgl
جلسه دهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/pzmf0e8jmyii
جلسه یازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/ph90ulyq9hnv
جلسه دوازدهم https://lms3.lameigorgani.ac.ir/p243dxw5v223

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017