مناسبت ها

ارشد کامپیوتر

 

 ارشد کامپیوتر

 

 

درس معماري نرم افزار‏‏‏ استاد خانم دکتر صادقیان

جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pa0zfjhmvgqc

جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p6r8rz0xzkx7

جلسه سوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pyu4h0ntxhpm
جلسه چهارم https://lms.lameigorgani.ac.ir/prpz13o8wxpm
جلسه پنجم https://lms.lameigorgani.ac.ir/p20e85rc6f9l
جلسه ششم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pk4pb03sl511
جلسه هفتم https://lms.lameigorgani.ac.ir/p2if1kwuyghy
جلسه هشتم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pidsic5hguyx
جلسه نهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/plk77gnd1y2d
جلسه دهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pjeae2ln0bqk
جلسه یازدهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/p0ti488oojt3
جلسه دوازدهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pksyjnnlpoyy
جلسه سیزدهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pz8j27fkyluy

 

درس مهندسي نيازمندي ها‏ استاد خانم دکتر صادقیان

جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p2wo7qjhefj2

جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pzruho7nmlaj

جلسه سوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p0oq49vkmn1v
جلسه چهارم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pcb5bcpqihp4
جلسه پنجم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pnm3jcg8jixu
جلسه ششم https://lms.lameigorgani.ac.ir/palbhnpifbb5
جلسه هفتم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pwif7fa742g2
جلسه هشتم https://lms.lameigorgani.ac.ir/phhn99friy28
جلسه نهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/p83wimv26vgl
جلسه دهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pzmf0e8jmyii
جلسه یازدهم https://lms.lameigorgani.ac.ir/ph90ulyq9hnv

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017