مناسبت ها

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه 

درس

استاد

ساعت

لینک کلاس 

ریاضی پیش دانشگاهی نعمتی 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/riazipish
حقوق مدنی(1) موسوی 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghmadani1
آمار توصیفی نظری 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/amartosifi
بازیگری در تئاتر شرق کوپال 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/bazigaridarteatrshargh
كاربرد آزمون هاي رغبت، خانواده و شخصيت در مشاوره  اکابری 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/karbordazmonreghbat
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها وزیری

8-9:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/maliyehomomivakhatmashi
اصول مديريت ساخت شاکرسرای 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/osolmodiriyatsakht
تحليل سيستم ها صفرنژاد 8-10 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahlilsistema
روش تحقيق و تدوين پروژه موسوی رکنی

8-9:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/reveshtahghighvatadvinporoje
حسابداري پيشرفته2 اتحادی

8-10

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hesabdaripishrafteh2
مباحث جاري در حسابداري خلیل زاده

8-9:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabaheshjaridarhesabdari
طراحي معماري2‏ نظیف کار

8:30-12

https://lms.lameigorgani.ac.ir/taraheimemari2
معماري كامپيوتر مسگرپور

9-11:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/memaricompouter
حقوق پزشكي ناهید قادری

9-10:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghpezeshki
بازیگری در سینما کوپال

9:30-11

https://lms.lameigorgani.ac.ir/bazigaridarsinama
حقوق تجارت(3) اسناد تجاري  طهماسبی

9:30-11

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghtejarat3
 آشنايي با تاريخ ادبيات كهن و معاصر جهان  لیوانی

9:45-11

https://lms.lameigorgani.ac.ir/adabiyatmoaserjahan
اصول و مباني ارتباطات  موسوی رکنی

9:45-11:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/osolvamabaniertebatat
حسابداري بخش عمومي  خلیل زاده

9:45-12

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hesabdaribakhshomomi
حقوق تجارت1 موسوی

9:45-11:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghtejarat1
کارگاه مواد و روش هاي ساخت‏ نظیف کار

10-12:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/kargahsakht
شيوه ارائه مطالب علمي و فني‏ امیری

10-11:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/shivehmataleb
 آسيب شناسي اجتماعي  رحمانی

10-11:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/asibshenasiejtemaei
 بهايابي1  اتحادی

10-12

https://lms.lameigorgani.ac.ir/bahayabi1
 بازرسي، تعمير و ترميم سازه ها  قادی

10-11:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/bazresitamir
 تحقیق در عملیات2  صفرنژاد

10:15-12:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahghighdaramaliyat2
 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي  کر

10:30-12:45

 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hesabdarivahesabresi
بازيگري شيوه(متداكتينگ) کوپال

11-12:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/bazigarishive
 حقوق بيمه  طهماسبی

11:30-13

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghbimeh
 طراحي الگوريتم ها‏  مسگرپور

11:30-13:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tarahialgoritm
 بنياد نمايش در غرب و شرق  موسوی رکنی

11:30-13:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/bonyadnamayeshgharbvashargh
زبان فارسی-فارسی عمومی لیوانی

11:30-13:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/zabanfarsi
 روانشناسي دين  رحمانی

12-13:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasidin
 حسابداري ميانه1  خلیل زاده

12-13:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hesabdarimiyane1
 توانبخشي كودكان با نيازهاي ويژه  اکابری

12-13:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tavanbakhshikodakanbaniyazvije
 روانشناسي كودكان با نيازهاي ويژه  محمدیان

12-13:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasikodakanniyazvije1
 اصول مهندسي ترافيك‏  انصاری مقدم

12-13:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandesiterafik
 روش تحقيق پيشرفته  سعیدی

12:15-13:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshtahghighpishrafteh
 تحقيق در عمليات1  صفرنژاد

12:30-14:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahghighamaliyat1
 زبان تخصصي1  اتحادی

13-14:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/zabantakhasosi1
آشنایی با قوانین کار مزیدی

13:30-15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/ashenaeibaghavaninkar
 رفتار سازماني  خلیل زاده

13:30-15:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/raftarsazmani
 كليات روانپزشكي  اکابری

13:45-15:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/koliyatravanpezeshci
 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي  رحمانی

13:45-15:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/rahnamaeivamoshaveretahsilishoghli
 راه آهن  انصاری مقدم

13:45-15:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/rahahan
 جامعه شناسي عمومي  موسوی رکنی

14-15:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/jameshenasiomomi
 حسابرسي پيشرفته  خوزین

14-15:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hesabresipishrafteh
 حقوق جزاي اختصاصي(2) جرايم عليه مصالح عمومي كشور  حاجی محمدی

14-15:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghjazaeekhtesasi2
تاسيسات مكانيكي و الكتريكي-تأسيسات الكتريكي(نور و صدا)‏ شکی

14:30-16

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tasisat
تحليل و طراحي روسازي پيشرفته الماسی

15-17:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahliltarahirosazipishrafteh
دینامیک خاک احمدی

15-17:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/dinamikkhak
طرح معماري ارشد(1)‏  آقا جان بيگلو

15-18

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tarhmemariarshad1
مشاوره خانواده حاجیلری

15-16:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaverekhanevade
 روان سنجي  رحمانی

15:30-17

https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravansanji
 بررسي تطبيقي نظريه هاي نمايش شرق و غرب محمدی

15:30-17

https://lms.lameigorgani.ac.ir/nazareinamayeshsharghvagharb
 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها2  توماج پور

15:30-17

https://lms.lameigorgani.ac.ir/kontorolmojodi2
 روانشناسي صنعتي-سازماني  علی محمدخانی

15:30-17

https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasisanatisazmani
 آيين دادرسي كيفري1  حاجی محمدی

15:30-17

https://lms.lameigorgani.ac.ir/dadresikeyfari1
نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني موسوی

16:45-18:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravandarmani
 نظريه هاي مشاوره و روان درماني1 رحمانی

17-18:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaverehvaravandarmani1
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017