مناسبت ها
07/21 1399

عصر روز چهارشنبه مورخه 99/7/2 آقای مهندس علی اوسط هاشمی به همراه جمعی از مدیران کل سازمان فنی و حرفه ای کشور و مدیران بومی، از مجموعه لامعی بازدید نمودند.

این بازدید با دعوت قبلی و در راستای ایجاد بستر مناسب همکاری های علمی، پژوهشی و کاربردی انجام شد.

پس از بازدید جلسه ای در سالن کنفرانس مؤسسه برگزار گردید، که ابتدا آقای شفائی املشی ضمن عرض خیرمقدم، سخنرانی کوتاهی نمودند.

در ادامه ریاست هیأت امنا و مؤسس توضیحات مبسوط و مستدل در باب شرایط مؤسسه و نیازهای منطقه ارائه نمودند.

ادامه جلسه با سخنرانی آقای مهندس هاشمی مبنی بر اینکه می توان این استان را به عنوان نمونه و آغازکننده طرحهای نو و خلاقانه فی مابین سازمان و مؤسسه در چارچوب ضوابط طرفین قرار داد، زین سبب مقرر شد طرحی از سوی مؤسسه در باب همکاری های گسترده متقابل تهیه و با امضاء تفاهمنامه اجرایی گردد.

پذیرایی از حضار محترم پایان بخش جلسه بود.

  

 

     

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017