مناسبت ها
11/17 1395

گروه روانشناسی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در تاریخ 12 بهمن ماه 95 به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش اقدام به برگزاری بازدید علمی از بیماران  MSیا فلج چند گانه که یک بیماری خود ایمنی و پیشرونده می باشد نمودند .دانشجویان از نزدیک با علائم و روند درمان و همچنین نحوه زندگی این بیماران آشنا شدند.در طی این بازدید رئیس انجمن  MSضمن قدردانی از مؤسسه و گروه روانشناسی، خواستار همکاری بیشتر شدند.

 

       

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017