مناسبت ها

برنامه دفاع آنلاین پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 

برنامه دفاع آنلاین پایان نامه های کارشناسی ارشد
نام دانشجو استاد راهنما/مشاور استاد داور رشته تحصیلی تاریخ جلسه دفاع ساعت برگزاری لینک
خانم فاطمه سهرابی  آقای دکتر نوری/آقای دکتر موسوی  خانم دکتر سالاری    آقای دکتر حاجیلری  مشاوره خانواده 1400/06/31   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
 آقای مهدی هاشمی  آقای دکتر موسوی/آقای دکتر نوری  خانم دکتر سالاری  آقای دکتر حاجیلری  مشاوره خانواده 1400/06/31    https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
 آقای مهدی آزمون  آقای دکتر موسوی/آقای دکتر نوری  آقای دکتر ایری  خانم دکتر سالاری مشاوره خانواده 1400/06/31    https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
خانم آی سنه هیجانی  آقای دکتر موسوی/آقای دکتر نوری آقای دکتر ایری آقای دکتر حاجیلری مشاوره خانواده 1400/06/31   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
خانم مهدیه موحدی آقای دکتر موسوی/آقای دکتر نوری خانم دکتر سالاری آقای دکتر حاجیلری مشاوره خانواده 1400/06/29   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
خانم زهرا واحدی کیاسری آقای دکتر نوری/آقای دکتر موسوی آقای دکتر حاجیلری خانم دکتر سالاری مشاوره خانواده 1400/06/29   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
آقای دکتر یاشار گل نیا آقای دکتر ایری/آقای دکتر نوری آقای دکتر موسوی خانم دکتر سالاری مشاوره خانواده 1400/06/29   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
خانم آتیه ابراهیمی خانم دکتر سالاری/آقای دکتر نوری آقای دکتر ایری آقای دکتر موسوی مشاوره خانواده 1400/06/29   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
آقای داود محمدی آقای دکتر آرخی آقای دکتر قلی پور آقای دکتر قلی زاده نقشه برداری     https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-naghshebardari1400
آقای محمد معصومی آقای دکتر آرخی آقای دکتر قلی پور آقای دکتر قلی زاده نقشه برداری     https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-naghshebardari1400
خانم حدیثه تقی نژاد آقای دکتر قلی پور آقای دکتر آرخی آقای دکتر قلی زاده نقشه برداری     https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-naghshebardari1400
آقای رضا رحیمی آقای دکتر حمیدرضا کامیاب آقای دکتر قلی پور آقای دکتر قلی زاده نقشه برداری     https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-naghshebardari1400
آقای عبدالغفور بخشنده آقای دکتر بایرام کمکی آقای دکتر قلی پور آقای دکتر قلی زاده نقشه برداری     https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-naghshebardari1400
آقای ابوالقاسم ممشلی آقای دکتر آرخی آقای دکتر قلی پور آقای دکتر قلی زاده نقشه برداری     https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-naghshebardari1400
آقای سیدمرتضی میراحمدی آقای دکتر احمدی آقای دکتر علی کیا آقای دکتر جعفر خاندوزی سازه 1400/06/30 18:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sazeh1400
آقای مهدی حسین زاده آقای دکتر احمدی آقای دکتر علی کیا آقای دکتر جعفر خاندوزی سازه 1400/06/30 19:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sazeh1400
خانم مرضیه اورنگی آقای دکتر موسوی/آقای دکتر نوری خانم دکتر سالاری آقای دکتر حاجیلری مشاوره خانواده 1400/06/24   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
آقای محمدرضا میری آقای دکتر صادقی خانم دکتر نوروزی آقای دکتر مهدی نژاد محیط زیست 1400/06/24 10 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohitzist-arshad
خانم فاطمه قلی زاده کیکانلو خانم دکتر سالاری/آقای دکتر موسوی آقای دکتر نوری آقای دکتر حاجیلری مشاوره خانواده 1400/06/24   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
خانم ساناز گزمه آقای دکتر ایری/آقای دکتر موسوی آقای دکتر نوری خانم دکتر سالاری مشاوره خانواده 1400/06/24   https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
خانم سعیده ملکوتی آقای دکتر کاشانی آقای دکتر احمدی آقای دکتر غریب مدیریت ساخت 1400/06/22 17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
خانم مهلا ره پیما  آقای دکتر غریب آقای دکتر احمدی آقای دکتر کاشانی مدیریت ساخت 1400/06/22 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad 
آقای یاسر ابرزنی  آقای دکتر احمدی آقای دکتر کاشانی آقای دکتر غریب مدیریت ساخت 1400/06/22  17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
آقای امیر دنکوب  آقای دکتر احمدی آقای دکتر کاشانی آقای دکتر غریب مدیریت ساخت 1400/06/22 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
 آقای محمد تمسکنی آقای دکتر کاشانی آقای دکتر احمدی آقای دکتر غریب مدیریت ساخت 1400/06/22 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad 
آقای احمد حنفی آقای دکتر زنگانه آقای دکتر اسفندیاری پور آقای دکتر احمدی مدیریت ساخت 1400/06/21 17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad/
آقای مجتبی قلعه نوی  آقای دکتر احمدی آقای دکتر اسفندیاری آقای دکتر زنگانه مدیریت ساخت 1400/06/21 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
 آقای رضا سخاوتی آقای دکتر اسفندیاری    آقای دکتر زنگانه    آقای دکتر احمدی مدیریت ساخت   1400/06/21  17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad 
آقای علی الهی   آقای دکتر زنگانه آقای دکتر اسفندیاری   آقای دکتر احمدی مدیریت ساخت  1400/06/21  17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad 
آقای وحید خندان آقای دکتر زنگانه آقای دکتر غریب آقای دکتر احمدی مدیریت ساخت 1400/06/20 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
آقای اشکان داودی آقای دکتر زنگانه آقای دکتر غریب آقای دکتر احمدی مدیریت ساخت 1400/06/20 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
آقای سید حسن سیدرضایی آقای دکتر احمدی آقای دکتر غریب آقای دکتر زنگانه مدیریت ساخت 1400/06/20 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
آقای محمدتقی ابراهیمی آقای دکتر احمدی آقای دکتر غریب آقای دکتر زنگانه مدیریت ساخت 1400/06/20 17  https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakht-arshad
خانم زهراسادات موسوی فر آقای دکتر ایری/آقای دکتر نوری آقای دکتر موسوی خانم دکتر سالاری مشاوره خانواده 1400/06/17 12 https://lms.lameigorgani.ac.ir/defa-moshavere
نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017