مناسبت:   

اطلاعات تماس

نشانی: گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری- کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)- لامعی 5-مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی لامعی گرگانی

ایمیل: University@LameiGorgani.ac.ir و Lamei_university@yahoo.com

تلفن های تماس:  9- 32627952- 017

شماره فکس: 32627951- 017 - کدپستی:4913946439