مناسبت ها

فرم ها و آیین نامه ارشد

 آیین نامه ی کارشناسی ارشد

صورتجلسه پژوهشی(مربوط به احتساب نمره مقاله و چاپ کتاب)
نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد
الگوی نگارش
درخواست تمدید فعالیت های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست سنوات دانشجویان ارشد
فرم پروپوزال ارشد حسابداری
فرم پروپوزال ارشد معماری
فرم پروپوزال ارشد مشاوره
فرم پروپوزال ارشد بازیگری
 فرم تصویب اولیه طرح پیشنهادی پایان­نامه کارشناسی ­ارشد شیوه آموزشی-پژوهشی (فرم326)
فرم طرح پیشنهادی پایان­نامه کارشناسی ­ارشد شیوه آموزشی - پژوهشی (فرم 328)
فرم تصویب طرح پیشنهادی پایان­نامه کارشناسی ­ارشد شیوه آموزشی - پژوهشی (فرم 330)
گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ­ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی (فرم 332)
فرم تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی پایان­نامه کارشناسی­ ارشد شیوه آموزشی– پژوهشی (فرم 334)
فرم تقاضای دفاع پایان­نامه کارشناسی ­ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی (فرم 336)
فرم ارزشیابی پایان­نامه کارشناسی ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی (فرم 338)
فرم صورتجلسه دفاع از پایان­نامه کارشناسی ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی (فرم 340)
فرم اصلاح پایان­نامه کارشناسی­ ارشد پس از دفاع شیوه آموزشی– پژوهشی (فرم 342)
فرم تقاضای مرخصی کارشناسی ­ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی (فرم 320)
فرم تأیید پرونده آموزشی دانشجو جهت برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه
فرم اعلام کدرهگیری اعلام شده ایران داک
ابلاغ استاد راهنما
ابلاغ استاد مشاور
ابلاغ داوری
گواهی شرکت دانشجویان کارشناسی ارشد در جلسات دفاعیه موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
فرم های اعلام نمره اساتید روز دفاع
 فرم قرائت نمره
نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017