مناسبت ها

آیین نامه کتابخانه و مرکز اسناد

 

آیین نامه کتابخانه و مرکز اسناد


 1- رعایت کامل اخلاق وشوون اسلامی درکتابخانه الزامی است.


 2- کتاب با ارائه کارت عضویت وتنها به صاحب کارت امانت داده و از او پس گرفته می شود.


 3- در شرایط عادی هرعضو دانشجو حداکثر دو عنوان کتاب و به مدت حداکثر هفت روز می تواند امانت بگیرد.


 4- کتاب باید به همان شکلی که تحویل داده شده است بازگردانده شود و در غیر این صورت هزینه کلیه خسارت وارده به عهده عضواست .


 5- خروج کتب مرجع و مجلات ازکتابخانه ممنوع بوده و کتبی که تعدادشان در کتابخانه یک عدد است فقط برای سالن مطالعه امانت داده می شوند.


 6- کتاب باید در موعد مقرر بازگردانده شود ودرغیر اینصورت :
     الف)دفعه اول :تاخیر ضمن اخطار به ازای هرروزتاخیر 2000 ریال دریافت می شود.
     ب)دفعه دوم :مضاف بر اجرای بند الف حداکثر کتاب قابل امانت به عضو ، به 1جلد تقلیل می یابد.
     ج) دفعه سوم : علاوه برجریمه بند الف دانشجو تا پایان همان ترم از گرفتن کتاب محروم است.


 7-  تقاضای تمدید مدت امانت کتاب پس ازبرگشت کتاب ودرصورتی که رزرو نشده باشد امکان پذیر است.


 8-  در صورت مفقود شدن کارت عضویت، دانشجو ملزم است برای صدور مجدد کارت مبلغ 20000 ریال را به حساب دانشگاه واریز نماید.

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017