مناسبت ها
11/23 1398

 

 کليه دانشجويان در روزهای شنبه 98/11/26 الی دوشنبه 98/11/28 جهت حذف و اضافه از طريق وب سايت موسسه اقدام نمايند.

 

توجهدر این نیمسال اخذ و حذف درس محدودیت ندارد. 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017