مناسبت ها
03/1 1401

تاریخ شروع دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، 1401/03/10 از طریق سامانه آموزشی می باشد.

 
قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 1401- 1400 انجام مراحل ذیل الزامی است:

    تکمیل فرم نظر سنجی اساتید از طریق سیستم جامع آموزشی

 -    تسویه حساب کامل با واحد مالی

 

توجه توجه!

  - امتحانات به صورت حضوری برگزار می گردد.

 -  به ساعت شروع جلسات امتحانی توجه شود، ملاک ساعت و تاریخ در کارت ورود به جلسه می­باشد. 

  - همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه در تمام جلسات امتحان الزامی است.

  - عدم شرکت در امتحانات پایان نیمسال، به منزله صفر در درس مربوطه می باشد.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017