مناسبت ها
06/16 1399

در سال تحصیلی جاری با توجه به ضرورت توجه به وضعیت سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان، طرح غربالگری و پایش سلامت روان به صورت متمرکز و برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل همه مقاطع با هدایت و پشتیبانی سازمان امور دانشجویان اجرا خواهد شد.

همه دانشجویان شاغل به تحصیل می توانند در بازه زمانی 15 شهریور تا 15 آبان ماه نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند.

جهت تکمیل پرسشنامه به لینک " سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان " مراجعه نمایید.

تکمیل این پرسشنامه برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017