مناسبت ها
04/1 1399

 

دریافت و ارائـه کارت ورود به جلـسه زمان شرکـت در آزمونهای حضوری و آنلاین نیمسال دوم 99-98 الزامی می باشد.مقتضی است با هماهنگی امور مالی اقدام نمائید.

                   

                                                                                                               امور مالی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

                                                                                                                                                       1399/4/1

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017