مناسبت ها
11/7 1398

 دانشجویان مقطع ارشدی که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند فرم های مربوط به آمادگی به دفاع از پایان نامه را تا 20 بهمن به آموزش مؤسسه تحویل دهند. 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017