مناسبت ها
11/21 1396

زمان دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته GIS

روز پنجشنبه 26 بهمن 96 ساعت 10 صبح

 

1- علی كاردگرپيتكا

2- محمدرضا موسوی

3- طیب شيخ حسابي

4- سیدحسن ميرطالب بابلي

5- حسن فرزانه

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش) 32627958-017 و (امور مالی) 32627953-017 و (دانش آموختگان) 32627955-017 و (امور دانشجویی) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017