مناسبت ها
03/20 1396

- برداشت از بناهاي تاريخي       ‏ استاد خانم مهندس نظیف کار      10 تیرماه

- طرح معماری3                     استاد خانم مهندس حسینی       19 تیرماه

- طرح معماری4                     استاد خانم مهندس کبیری          21 مردادماه

- طرح معماری5                     استاد آقای مهندس حاتم نژاد       18 تیرماه

- طرح معماری5                     استاد آقای مهندس چراغعلی       17 تیرماه

- طرح معماری1                     استاد خانم مهندس شفائی        15 تیرماه

- بيان معماري(1)‏                   استاد خانم مهندس شفائی        15 تیرماه

- تحلیل فضای شهری              استاد خانم مهندس فخاری         15 تیرماه

- روستا(2)                           استاد خانم مهندس نظیف کار      10 تیرماه

- طراحی فنی ساختمان           استاد خانم مهندس فرقانی        14 تیرماه

- هندسه مناظر و مرایا             استاد خانم مهندس رضوانی       10 تیرماه

- مقدمات طراحي معماري(1)     استاد خانم مهندس تاجیک        10 تیرماه

- ساختمان1                          استاد آقای مهندس مهدی پور     14 تیرماه

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017