مناسبت:   

اطلاعات تماس

نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی- نرسیده به میدان کریمی- موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی لامعی گرگانی

ایمیل: University@LameiGorgani.ac.ir و Lamei_university@yahoo.com

تلفن های تماس: 3353180 و 3375406  -0171

شماره فکس: 3353180- 0171 - کدپستی: 4914615414